Energy Flash 18 juli 2018
Bekijk online versie
Ploum Lodder Princen
PLOUM ENERGY FLASH | Juli 2018

De Ploum Energy Flash informeert u op een snelle en praktische wijze over actuele energierecht-gerelateerde onderwerpen, die van belang kunnen zijn voor uw bedrijf of organisatie. Zo bent u altijd goed op de hoogte van wat gaande is in de energiesector.

Wilt u meer weten? Dan verwijzen wij u graag naar onze contactpersonen van Team Energie: Stephan Sluijters en Deborah Nizamoeddin.

Voorstel voor hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord gepresenteerd

Op dinsdag 10 juli jl. nam minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het “Voorstel voor hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord” in ontvangst. Het voorstel is het resultaat van het maandenlange overleg tussen overheden, organisaties en bedrijven in de sectoren gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, mobiliteit en elektriciteit ten behoeve van een nieuw Klimaatakkoord. Het voorstel bestaat uit vijf sectorale werkdocumenten, waarin wordt uitgewerkt op welke manier de desbetreffende sector kan bijdragen aan CO-reductie in Nederland (het doel: in 2030 een CO-reductie te bewerkstelligen met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990). Eerst zal het kabinet zich over het voorstel buigen en daarna zal het voorstel worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Vervolgens zullen de overheden, organisaties en bedrijven het voorstel nader uitwerken om later dit jaar het definitieve Klimaatakkoord vast te stellen. Van verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.Baanbrekende uitspraak over de eigendom van netwerken
Op 2 mei jl. deed de Rechtbank Gelderland uitspraak inzake het geschil tussen Liander en recreatiepark Lingemeer over de eigendom van het gas- en stroomnet “Lingemeernetwerk”. Lingemeer had zich in de openbare registers geregistreerd als eigenaar van het netwerk. Liander (met een beter recht) had tot een jaar na deze registratie de gelegenheid om de inschrijving te betwisten, maar heeft dat onbenut gelaten. In tegenstelling tot voorheen (waarbij enkel een financiële vergoeding werd toegekend aan een partij met een beter recht), oordeelde de rechter dat in dit geval de overdracht om niet van het netwerk aan Liander passend was.
Lees meer


Omwonenden geen belanghebbenden bij de subsidieverlening voor een zonne- of windpark
Zijn omwonenden rechtstreeks belanghebbenden bij de verlening van een subsidie voor een zonne- of windpark? Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat omwonenden in een dergelijk geval géén rechtstreeks belanghebbenden zijn. Zij kunnen dus géén ontvankelijk bezwaar maken tegen de subsidieverlening en kunnen géén ontvankelijk verzoek indienen voor de intrekking van een reeds verleende subsidie. Voor meer achtergrondinformatie klik hieronder. 
Lees meer

  
Terugleversubsidie lokale hernieuwbare energieproductie aangekondigd
In zijn  brief van 15 juni jl. aan de Tweede Kamer schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, dat hij werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor hernieuwbare energieproductie (o.a. zon en wind). De nieuwe regeling betreft een subsidie ten behoeve van huishoudens en bedrijven, die zelf duurzame elektriciteit opwekken en waarbij er elektriciteit aan het net wordt teruggeleverd. Het uitgangspunt bij de nieuwe subsidieregeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. In 2020 zal de nieuwe subsidieregeling de huidige salderingsregeling vervangen.
Lees meer


Bouwrechtadvocaat Jacob Henriquez sluit zich aan als partner bij ons bouwrecht & vastgoedteam
Jacob Henriquez heeft zich 2 juli jl. aangesloten als partner bij ons bouwrecht & vastgoedteam. Jacob heeft ruime ervaring met het opstellen van (geïntegreerde) contracten in de Grond-, Weg- en Waterbouw en Burgerlijke en Utiliteitsbouw. Hij is recentelijk betrokken geweest bij de bouw van enkele datacenters (FIDIC, UAV-GC 2005) en industriële projecten in de Rotterdamse haven (FIDIC, D&B-contracten). Daarnaast is hij een zeer ervaren en overtuigende procesadvocaat. Internationaal wordt Jacob aanbevolen als bouwrechtadvocaat door de Legal 500 Europe, Middle East & Africa.
Lees meer
 

Ploum
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Postbus 711
3000 AS Rotterdam
T
F
W
E
+31 10 440 6440
+31 10 436 4400
www.ploum.nl
info@ploum.nl
Volg ons op:
Wijzig uw gegevens  |  Afmelden  |  Bekijk online versie  |  Stuur door  |  Disclaimer
Copyright © 2018 Ploum Lodder Princen